اس ام اس جدید

زندگی است دیگر….
گاهی میشود گاهی نمیشود ,البته بیشتر وقت ها نمیشود . . . .⇜ گـــاهــــے
⇜ بــدون بــغـض و گریـــہ
⇜ و بــــدون داد و هـــــوار
⇜ بایـــد قبـــــول کنـــے
⇜ فرامـــــوش شـدنـــت راما همان نسل جوانیـــــم که ثابت کردیمــــ Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها