اس ام اس شااخ

اونی که سه بار بهت فرصت میده

پین کده نه من…

افتاد?????
عزت،زیاد 

نابــــــــــــــــ تر از مــــــــــــــــا میشــــــــــــــــه خُــــــــــــــــدا

پــــــــــــــــ ببنــــــــــــــــد دَهَــــــــــــــــنُ شُــــــــــــــــما 

Continue reading

آخرین دیدگاه‌ها