اس ام اس عاشقانه

تقدیم به عشق خودم
همہ میگن:
توش چے دیدے کہ
عاشقش شدے؟

آخہ اینم سوالہ
کہ تو میپرسی؟

اگہ قرار بود توام ببینے‌،
کہ تو عاشقش میشدے

مــن؛

اخـــم کردن تـــو رو

به خنـــدیدن با کســی دیــگه عوض نمیکــنم…

مــن؛

روزای سخــت با تـــو رو

با روزای خــوب کنار کســی دیگه عــوض نمیکــنم…

مــن؛

حـتی نداشــته هایــت را

با داشتــه های کسـی دیگه عــوض نمیکنــم…

مــن؛

حتــی اگه نباشــی هم

جاتـــو با کســی عوض نمیکنــم….

مــن؛

تار مــو که هیـــچ

حتــی خاطراتتو با دنــیا عوض نمیکــنمContinue reading

آخرین دیدگاه‌ها